О фильме
Фильм туралы
About the movie
То, что не убивает
Режиссёрка: Алекс Пукин
Страны: Бельгия, Франция
Язык: французский
Год: 2019
Продолжительность: 85 минут
Аде 19 лет. Всё происходит очень быстро. Он – её хороший знакомый, поэтому она не сопротивляется. Рассказ Ады находится в центре фильма и переплетается с похожими опытами актрис и актеров, которые зачитывают её историю. Режиссёрка Алекс Пукин находит деликатный способ рассказа о последствиях изнасилования: о боли, о попытках понять и пережить случившееся.

Это – безумная, сложная, и крайне обыденная история.
Өлместің күні (Өлтірмес)
Режиссері: Алекс Пукин
Елі: Бельгия, Франция
Тілі: француз
Жылы: 2019
Ұзақтығы: 85 минут
Аде 19 жаста. Бәрі көзді ашып-жұмғанша болады. Ол жігіт – Аденің жақын танысы, сондықтан ол қарсылық танытпайды. Аденің әңгімесі фильмнің негізгі өзегі және оның оқиғасын баяндап отырған актер мен актрисалардың ұқсас тәжірибелерімен үндеседі. Режиссер Алекс Пукин зорлаудың салдарын сөйлетудің сыпайы тәсілін таба алған: тән мен жанның ауырсынуы, болған жайтты түсінуге және тіршілікті жалғастыруға деген ұмтылыс.

Бұл – ақылға сыймайтын, қиын да күрделі, әйтсе де, үнемі ұшыраса беретін оқиға.
That Which Does Not Kill
Director: Alexe Poukine
Countries: Belgium, France
Language: French
Year: 2019
Duration: 85 min
Ada is 19 years old. It all happens so fast. He is her acquaintance so she doesn't defend herself. Ada's story is at the center of the film and it gets mixed with the experiences of actors and actresses who read Ada's essay. Director Alexe Poukine finds a delicate way to portray consequences of rape: the pain, the attempts to understand what happened and to move on.

This is a bizarre, complicated, yet such a commonplace story.